Entrevista al programa matiner de Mataró Audiovisual TV “El Mirador”

El passat divendres 31 de maig Santi Tarinas i Clàudia Tarinas van ser entrevistats al programa matiner de Mataró Audiovisual TV “El Mirador” amb Pep Andreu Buch.

En l’entrevista es tractaven qüestions en relació a la nova normativa laboral que va entrar en vigor el passat 12 de maig: En què consisteix el registre de jornada dels treballadors? Com afecta a les empreses?

Santi Tarinas, exposava que l’empresa té l’obligació de registrar la jornada de cada treballador, però que en cap cas hi ha una obligació de fitxar. Concretament, es destaca que la norma no estableix un sistema en concret de registre, sinó que es remet al que es pugui pactar en un futur en els convenis col·lectius o acords d’empresa. De manera que, de moment i en defecte d’aquests pactes, s’estarà al que decideixi l’empresari unilateralment (això sí, prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors).

Quines obligacions s’han de complir?

Clàudia Tarinas explicava que les tres obligacions a complir són:

  1. Garantir el registre de la jornada de cada treballador (en concret, totes les entrades i sortides que afectin al còmput de temps efectiu de treball).
  2. Que aquest registre es posi a disposició de qualsevol treballador de forma individual i personalitzada, preservant en tot cas els drets laborals i fonamentals dels treballadors. També a disposició de la representació legal dels treballadors i de la inspecció laboral.
  3. Conservar aquest registre durant quatre anys.

Ara bé, el que és encara més important és que aquest registre i, efectivament, la jornada que realment realitzin els treballadors, sigui d’acord amb la normativa laboral i es respectin els requisits establerts tant en l’Estatut dels Treballadors com en el conveni col·lectiu que s’apliqui a l’empresa.

Cal destacar, també, que registrar la jornada és una obligació pertany a l’empresari. Així mateix, l’empresa també haurà de tenir en compte que es pugui disposar d’aquest registre de forma immediata en cas de que qualsevol treballador, la seva representació legal o la Inspecció de treball ho pugui sol·licitar. Per tant, s’hauria d’optar per sistemes ràpids i eficaços que garantissin el compliment de tots aquests requisits.

Com a cloenda, però no menys important, s’han abordat els possibles inconvenients que tenen els diferents sistemes de registre de jornada per a que cada empresa pugui escollir el que més li convingui.

A Tarinas tenim els mitjans i solucions digitals necessaris per a que les empreses es puguis adaptar a aquesta nova obligació d’una forma pràctica, còmode i molt econòmica. Mitjançant e Portal Ovet Auki l’empresari podrà:

  • Registrar la jornada diària de tots els treballadors d’una forma automatitzada, havent d’incloure només les possibles variables que puguin afectar a la jornada i, consegüentment, a la nòmina del treballador (com ara, marcar els absentismes, indicar les baixes d’incapacitat temporal, marcar les vacances, etc.).
  • Permet l’accés de cada treballador al seu calendari i jornada laboral de forma individual, complint així amb una de les altres obligacions que aquesta nova normativa imposa als empresaris.